17 december, 2013

Under höstlovet diskuterade några av skolbibliotekarierna informationssökning och källkritik för mellan- och högstadiet. Vi utgick från två material, dels Det är bara att googla av Filippa Mannerheim och Katarina Fast Ehrlén och dels Mediekompass Expert på medier.

Utifrån det funderade vi på ett upplägg där eleverna fick möjlighet att gå ordentligt på djupet i Wikipedia och Nationalencyklopedins nättjänst NE.se

På det hela taget hittade vi fler intressanta övningar och Mannerheims och Ehrléns material och flera i gruppen började starkt fundera på att trots investera i ett eget exemplar. Vi funderade också över möjligheten att ha den sortens material tillgängliga för oss skolbibliotekarier genom en mer central satsning.

Vill du gräva djupare i våra tankar från dagen? Här finns ett dokument med anteckningar.

Posted on tisdag, december 17, 2013 by Eric Haraldsson

No comments

13 december, 2013

Den 29:e november träffades skolbibliotekarierna och skolledarna på Växjös grundskolor för att diskutera skolbibliotek. För att ge ett utgångsläge för dessa diskussioner presenterade skolbibliotekssamordarna en sammanställning av den enkätundersökning som gjordes under början av höstterminen.
Puzzle 3 - Willi Heidelbach (CC BY)
http://www.flickr.com/photos/wilhei/109403331
Diskussionerna skedde i grupper, främst indelade efter närhetsområde och utgick från tre områden.

Område 1: Hur kan skolbiblioteket i större utsträckning bidra till högre måluppfyllelse?

Precis som framkommit i enkäten tryckte många grupper på vikten av samarbete och samverkan. Detta konkretiseras mer i område 2 nedan, men många diskuterade möjligheter med ämnesövergripande arbetssätt där skolbibliotekarien är med i planeringsfasen.

En av grupperna var också inne på skolbibliotekens handlingsplaner och vikten av att dessa planer är kopplade till skolans styrdokument. Man talade också om behovet av att medvetandegöra för eleverna att flera professioner bidrar till deras lärande med olika sorters kompetens.

En av grupperna diskuterade fortbildning för pedagoger i skolbibliotekariens regi, exempelvis genom litteraturförmedling eller läsecirklar. Utvecklande av arbetet med lässtrategier togs upp, till exempel utifrån Att undervisa i läsförståelse av Barbro Westlund

Område 2a: Hur kan vi utveckla samarbetet skolbibliotekarier emellan?

Vikten av att träffas i flera olika sammanhang togs upp. Utöver de månatliga fredagsmötena finns tankar om mer regelbundna samarbetsdagar för skolbibliotekarierna i samband med lov eller studiedagar. Här kan tilläggas att skolbibliotekarierna redan ordnat en sådan samarbetsdag under höstlovet och att målsättningen är att ordna ännu fler. 

Något som tas upp är också ett tätare samarbete mellan skolbibliotekarier inom närhetsområdena. Möjligheter finns här att utveckla gemensamma arbetssätt mellan skolorna som med skolledares stöd kan leda till ökade utbyten mellan såväl pedagoger som elever på skolor inom respektive område.

Område 2b: Hur kan vi utveckla samarbetet mellan skolbibliotekarier och pedagoger?

Vikten av tid för gemensam planering och tid att formulera strategier trycktes på i många grupper. Dessutom lyftes tanken att utöver planering även ha ett tätare samarbete mellan skolbibliotekarie och pedagog vid genomförande och utvärdering.

En grupp diskuterade också enkätens indikation att vi inte alltid talar samma språk. Det skulle här kunna finnas vinster i samtal om vad vi egentligen menar med ord som källkritik, informationssökning och informationskompetens och hur vi skapar en samsyn kring vad begreppen betyder.

Man vill också involvera skolbibliotekarien i mer övergripande aktiviteter såsom Skapande skola eller IT-pedagogiken. Dessutom diskuterades ett djupare samarbete med speciallärare och specialpedagoger, exempelvis genom litteraturförmedling och läsgrupper mer specifikt till elever i behov av särskilt stöd. Motsvarande för internationell klass lyftes också.

En av grupperna diskuterade dessutom möjligheter för bibliotekarien att vid behov delta i teammöten som en del i arbetet med 1-16-årsperspektiv.

Område 3: Fortbildning

I en grupp tog man upp styrkan med gemensam fortbildning där både bibliotekarier och pedagoger medverkar och vikten av att ha delat intryck, perspektiv och upplevelser. Man vill också maximera möjligheterna till kollegialt lärande skolbiblitoekarier emellan.

Utvecklingsområden som uttrycktes i en av grupperna var fortbildning inom teknik och alternativa lärverktyg vilket också är de utvecklingsområden som framkom i enkätundersökning.

Man tog också upp att högstadiebibliotekarierna kan vinna på att jobba mer tillsammans och att man då behöver tid för att träffas mer specifikt i denna konstellation. Mer allmänt diskuterades också potentialen i att använda olika bibliotekariers specialistkompetenser och kunna erbjuda mer gränsöverskridande fortbildning där personalen på en skola kan få fortbildning av andra än den egna skolans bibliotekarier. Konkreta områden som togs upp var till exempel hur man kan arbeta läsfrämjande eller strategier för arbete med elever med annat modersmål än svenska.

Sammanfattningsvis

Samarbete. Det verkar vara nyckeln i allt vi gör. Så hur gör vi för att samarbeta tätare? Flera förslag finns ovan, men stort ansvar ligger på den enskilda skolbibliotekarien att söka upp och skapa samarbeten. Lika stort ansvar hittar vi dock hos skolledaren i att uppmuntra och främja sökandet efter dessa samarbeten, samt att stötta i att de faktiskt kommer till stånd och att ha höga förväntningar på den pedagogiska personalen att skolbibliotekarien är någon man förväntas samarbeta med.

Posted on fredag, december 13, 2013 by Eric Haraldsson

No comments

07 december, 2013

På vårt möte i oktober tipsade Sofi om böcker inom skiftande teman som hon använt i undervisningen. Här kommer äntligen den listan.

Till akutlådan

Himlen suger av Andreas Hasselberg är en bilderbok för mellanstadiet. Boken handlar om en pojke som förlorat sin mamma i cancer. Så här skriver Idus förlag om boken:
Fellan ska spela sin första innebandymatch någonsin och han är nervös. Hans pappa måste jobba men hans mamma har lovat att komma och titta. Det är bara ett problem. Hon kommer att se på uppifrån himlen. Fellans mamma finns nämligen inte längre. Hon är död, i cancer.


Hon tänder stjärnorna nu av Minna Paananen handlar om en  4-5-åring som förlorar sin syster i mammans mage. Så här skriver Idus förlag om boken

Snaskgubben av Nina Ljungberg


En bok om övergrepp mot barn. Det är en bilderbok. På varje uppslag finns diskussionsfrågor.
När känner man någon?
Måste man alltid hålla det man lovar?
Vem bestämmer över din kropp?
Är det normalt att främmande män kommer till lekplatsen och bjuder på godis?
Läs med på Idus förlag

Sant eller falskt av Andreas Palmaer


En bok som innehåller små berättelser som alla är övertygande. Man dår känslan av att det hänt på riktigt, men har det verkligen det? Hälften är påhittat - gissa om det är sant eller falskt. I slutet av boken får man råd kring hur man skriver den här typen av texter själv. En bok att använda i källkritiksundervisningen?
Läs mer om boken på Alfabeta bokförlag.

Sagobak av Josefin Ambring


Följ med Rödluvan, Vargen, Guldlock, Snövit och Askungen in i det moderna samhället där Askungen kollar Facebook och Rödluvan SMS:ar. I varje saga bakas det och sagorna avslutas med flera recept kryddade med små tips som att ”Svansen fungerar bra att röra med, om man inte är känslig för kladd.” Läs mer på Idus förlag.
Perfekt till sagotemat.

Posted on lördag, december 07, 2013 by Rebecca Borg

No comments

06 december, 2013

Under november har vi som samordnare haft två stora informationstillfällen med chefer som vi ville göra så mycket av som möjligt:

Det började med att vi fick träffa förskolecheferna i Växjö kommun och prata skolbibliotek med dem. Vi berättade såklart om skolbibliotekens verksamhet och skolbibliotekariens profession, men koncentrerade oss främst på att ge idéer och förslag på biblioteksverksamhet mot Växjös förskolor.

Vi lanserade också en nystart för arbetet med språkpåsar, fyllda med bilderböcker, på förskolona. Ansvaret för hur påsarna används kommer att ligga på respektive förskola, men möjligheter att byta språkpåsar med varandra och uppdatera sitt material kommer att ordnas av bibliotekens förskolegrupp, ett nätverk med representater från både folk- och skolbiblioteken. Lanseringen bestod av en fiskdamm, alla förskolechefer fick fiska upp minst två språkpåsar. Metspö, skynke och gott om napp!

Inget går upp mot fiskdamm!
Till vår andra stora information var skolbibliotekarier och skolledare inbjudna. Vi hade en genomgång av den enkätundersökning som gjordes tidigare under hösten, samt gav våra skolledare en sammanfattning av skolbibliotekariens profession och en kort visning av "En rörig tillvaro som berör". Detta mynnade ut i ett antal frågeställningar som skolbibliotekarier och skolledare fick möjlighet att diskutera över en kanelbulle eller två.

Presentationen av skolbibliotek och enkätundersöknignen finns här
Anteckningarna från diskussionerna finns i detta dokument

Nu går arbetet vidare, med förhoppningen att dessa tillfällen kommer mynna ut i många nya kreativa konkreta arbetssätt på våra skolor och förskolor.

Posted on fredag, december 06, 2013 by Eric Haraldsson

No commentsAnna på Furutåskolan hade fått möjlighet att gå Bok- och biblioteksmässans skolspår och delade med sig av hennes anteckningar till oss.

Hon berättade om:

Finns kunskapen i boken som behandlade faktaboksutgivningen i norderns länder och jämförelser mellan dessa. En spännande fotnot var att man i Norge får leveranser från kulturrådet till skolbiblioteken. Det låter inte helt fel!

Kunskap, fantasi och föreställning som handlade om mentalisering, att reflektera över sig själv och andra och att skapa ökad förståelse för vad barns ibland förvånande utlåtanden kan bottna i.

SO i grundskolan – kunskapsutveckling med luckor där undervisningen i SO-ämenen på högstadiet analyserades. Nämnvärt var att källkritiksdelen i ämnena ofta hamnar lite vid sidan om, som en egen kurs, snarare än att vara ett integrerat förhållningssätt  som appliceras i arbetet med andra kunskapsområden.

Skolbiblioteksfrågan - en rörig tillvaro som berör var en presentation av en sammanställning av Kungliga biblioteket i samarbete med Malmö stadsbibliotek kring vilka som har möjlighet att påverka och förändra skolbiblioteksverksamheten i Sverige.

När lärare inte läser var en punkt om att lärare inte alltid lever som de lär, där barnen rekommenderas lsäa olika sorters litteratur men där pedagogerna håller sig mer till det man är van vid och sällan utmanar sig i sin egen läsning. Vi behöver läsa obekväma och kanske rent av lite tråkiga texter för att minnas och kunna identifiera oss med känslan när våre elever upplever samma sak. Man förespråkade också ett läsvårdsbidrag istället för ett friskvårdsbidrag. Vad sägs om båda?

Posted on fredag, december 06, 2013 by Rebecca Borg

No comments

På vårt novembermöte tipsade Ann-Sofi om nya och gamla böcker som fungrar bra att koppla till NO-undervisningen.

Sadako och de tusen papperstranorna av Eleanor Coerr

Boken handlar om Sadako som 11 år gammal insjuknar i cancer som en följd av atombombningarna i hHiroshima. Boken passar bra från åk 3. Historien om Sadako tar upp flera ämnen: Historia, Japan, strålning, cancer, barns rättigheter, origami, andra världskriget. sorg och livsfrågor.

Trots att boken om Sadako skrevs för nästan 40 år sedan känns den fortfarande aktuell och språket är fortfarade tillgängligt.

Mitt klimatkatastrofala liv av Saci Lloyd


London, 2015: För att göra något åt koldioxidutsläppen och de drastiska klimatförändringarna tvingar regeringen alla att börja ransonera den energi de förbrukar. Så inte nog med att Laura Brown måste tänka efter ordentligt innan hon tar en dusch, laddar sin mobil eller repar med sitt punkband – resten av medlemmarna i hennes familj verkar ha flippat ur totalt. Läs mer på Bonnier Carlsen.

En bok att använda när man arbetar med hållbar utveckling. Ämnen som berörs är klimat, växthuseffekten, översvämningar, sjukdomar.

Och så två böcker om rymden...

...en skönlitterär och en facklitterär, som går utmärkt att snvända tillsammans. Båda är skrivna om författaren Peter Ekberg behandlar rymdfärder med både historik och framtidsvisioner.

Uppdrag Silverstjärnan av Peter Ekberg
Stjärnskeppet Voya glider genom rymden på väg till den avlägsna planeten Roxera. Generation efter generation har levt ombord under åttatusen år. För Arena Trexo och hennes bästa vän Neval tar livet en oväntad vändning när de blir utvalda för ett livsfarligt uppdrag. Läs mer på Berghs förlag.

Det har också kommit en fortsättning på den här boken. Uppdrag stjärnväktarna heter den.

En biljett till stjärnorna av Peter EkbergFör att komma ut i rymden och upptäcka andra planeter behövs kraftfulla rymdskepp. Hur bygger man dem? Och vilka bränslen kan driva rymdskepp? Hur snabbt når man en annan planet? Läs mer på  Berghs förlag.


Posted on fredag, december 06, 2013 by Rebecca Borg

No comments

01 december, 2013

Så här blev ett par av våra julkalendrar:

barnbokskalendern.blogspot.se
ungbokskalendern.blogspot.se


Posted on söndag, december 01, 2013 by Rebecca Borg

No comments