17 december, 2013

Under höstlovet diskuterade några av skolbibliotekarierna informationssökning och källkritik för mellan- och högstadiet. Vi utgick från två material, dels Det är bara att googla av Filippa Mannerheim och Katarina Fast Ehrlén och dels Mediekompass Expert på medier.

Utifrån det funderade vi på ett upplägg där eleverna fick möjlighet att gå ordentligt på djupet i Wikipedia och Nationalencyklopedins nättjänst NE.se

På det hela taget hittade vi fler intressanta övningar och Mannerheims och Ehrléns material och flera i gruppen började starkt fundera på att trots investera i ett eget exemplar. Vi funderade också över möjligheten att ha den sortens material tillgängliga för oss skolbibliotekarier genom en mer central satsning.

Vill du gräva djupare i våra tankar från dagen? Här finns ett dokument med anteckningar.

Posted on tisdag, december 17, 2013 by Eric Haraldsson

No comments

13 december, 2013

Den 29:e november träffades skolbibliotekarierna och skolledarna på Växjös grundskolor för att diskutera skolbibliotek. För att ge ett utgångsläge för dessa diskussioner presenterade skolbibliotekssamordarna en sammanställning av den enkätundersökning som gjordes under början av höstterminen.
Puzzle 3 - Willi Heidelbach (CC BY)
http://www.flickr.com/photos/wilhei/109403331
Diskussionerna skedde i grupper, främst indelade efter närhetsområde och utgick från tre områden.

Område 1: Hur kan skolbiblioteket i större utsträckning bidra till högre måluppfyllelse?

Precis som framkommit i enkäten tryckte många grupper på vikten av samarbete och samverkan. Detta konkretiseras mer i område 2 nedan, men många diskuterade möjligheter med ämnesövergripande arbetssätt där skolbibliotekarien är med i planeringsfasen.

En av grupperna var också inne på skolbibliotekens handlingsplaner och vikten av att dessa planer är kopplade till skolans styrdokument. Man talade också om behovet av att medvetandegöra för eleverna att flera professioner bidrar till deras lärande med olika sorters kompetens.

En av grupperna diskuterade fortbildning för pedagoger i skolbibliotekariens regi, exempelvis genom litteraturförmedling eller läsecirklar. Utvecklande av arbetet med lässtrategier togs upp, till exempel utifrån Att undervisa i läsförståelse av Barbro Westlund

Område 2a: Hur kan vi utveckla samarbetet skolbibliotekarier emellan?

Vikten av att träffas i flera olika sammanhang togs upp. Utöver de månatliga fredagsmötena finns tankar om mer regelbundna samarbetsdagar för skolbibliotekarierna i samband med lov eller studiedagar. Här kan tilläggas att skolbibliotekarierna redan ordnat en sådan samarbetsdag under höstlovet och att målsättningen är att ordna ännu fler. 

Något som tas upp är också ett tätare samarbete mellan skolbibliotekarier inom närhetsområdena. Möjligheter finns här att utveckla gemensamma arbetssätt mellan skolorna som med skolledares stöd kan leda till ökade utbyten mellan såväl pedagoger som elever på skolor inom respektive område.

Område 2b: Hur kan vi utveckla samarbetet mellan skolbibliotekarier och pedagoger?

Vikten av tid för gemensam planering och tid att formulera strategier trycktes på i många grupper. Dessutom lyftes tanken att utöver planering även ha ett tätare samarbete mellan skolbibliotekarie och pedagog vid genomförande och utvärdering.

En grupp diskuterade också enkätens indikation att vi inte alltid talar samma språk. Det skulle här kunna finnas vinster i samtal om vad vi egentligen menar med ord som källkritik, informationssökning och informationskompetens och hur vi skapar en samsyn kring vad begreppen betyder.

Man vill också involvera skolbibliotekarien i mer övergripande aktiviteter såsom Skapande skola eller IT-pedagogiken. Dessutom diskuterades ett djupare samarbete med speciallärare och specialpedagoger, exempelvis genom litteraturförmedling och läsgrupper mer specifikt till elever i behov av särskilt stöd. Motsvarande för internationell klass lyftes också.

En av grupperna diskuterade dessutom möjligheter för bibliotekarien att vid behov delta i teammöten som en del i arbetet med 1-16-årsperspektiv.

Område 3: Fortbildning

I en grupp tog man upp styrkan med gemensam fortbildning där både bibliotekarier och pedagoger medverkar och vikten av att ha delat intryck, perspektiv och upplevelser. Man vill också maximera möjligheterna till kollegialt lärande skolbiblitoekarier emellan.

Utvecklingsområden som uttrycktes i en av grupperna var fortbildning inom teknik och alternativa lärverktyg vilket också är de utvecklingsområden som framkom i enkätundersökning.

Man tog också upp att högstadiebibliotekarierna kan vinna på att jobba mer tillsammans och att man då behöver tid för att träffas mer specifikt i denna konstellation. Mer allmänt diskuterades också potentialen i att använda olika bibliotekariers specialistkompetenser och kunna erbjuda mer gränsöverskridande fortbildning där personalen på en skola kan få fortbildning av andra än den egna skolans bibliotekarier. Konkreta områden som togs upp var till exempel hur man kan arbeta läsfrämjande eller strategier för arbete med elever med annat modersmål än svenska.

Sammanfattningsvis

Samarbete. Det verkar vara nyckeln i allt vi gör. Så hur gör vi för att samarbeta tätare? Flera förslag finns ovan, men stort ansvar ligger på den enskilda skolbibliotekarien att söka upp och skapa samarbeten. Lika stort ansvar hittar vi dock hos skolledaren i att uppmuntra och främja sökandet efter dessa samarbeten, samt att stötta i att de faktiskt kommer till stånd och att ha höga förväntningar på den pedagogiska personalen att skolbibliotekarien är någon man förväntas samarbeta med.

Posted on fredag, december 13, 2013 by Eric Haraldsson

No comments

07 december, 2013

På vårt möte i oktober tipsade Sofi om böcker inom skiftande teman som hon använt i undervisningen. Här kommer äntligen den listan.

Till akutlådan

Himlen suger av Andreas Hasselberg är en bilderbok för mellanstadiet. Boken handlar om en pojke som förlorat sin mamma i cancer. Så här skriver Idus förlag om boken:
Fellan ska spela sin första innebandymatch någonsin och han är nervös. Hans pappa måste jobba men hans mamma har lovat att komma och titta. Det är bara ett problem. Hon kommer att se på uppifrån himlen. Fellans mamma finns nämligen inte längre. Hon är död, i cancer.


Hon tänder stjärnorna nu av Minna Paananen handlar om en  4-5-åring som förlorar sin syster i mammans mage. Så här skriver Idus förlag om boken

Snaskgubben av Nina Ljungberg


En bok om övergrepp mot barn. Det är en bilderbok. På varje uppslag finns diskussionsfrågor.
När känner man någon?
Måste man alltid hålla det man lovar?
Vem bestämmer över din kropp?
Är det normalt att främmande män kommer till lekplatsen och bjuder på godis?
Läs med på Idus förlag

Sant eller falskt av Andreas Palmaer


En bok som innehåller små berättelser som alla är övertygande. Man dår känslan av att det hänt på riktigt, men har det verkligen det? Hälften är påhittat - gissa om det är sant eller falskt. I slutet av boken får man råd kring hur man skriver den här typen av texter själv. En bok att använda i källkritiksundervisningen?
Läs mer om boken på Alfabeta bokförlag.

Sagobak av Josefin Ambring


Följ med Rödluvan, Vargen, Guldlock, Snövit och Askungen in i det moderna samhället där Askungen kollar Facebook och Rödluvan SMS:ar. I varje saga bakas det och sagorna avslutas med flera recept kryddade med små tips som att ”Svansen fungerar bra att röra med, om man inte är känslig för kladd.” Läs mer på Idus förlag.
Perfekt till sagotemat.

Posted on lördag, december 07, 2013 by Rebecca Borg

No comments

06 december, 2013

Under november har vi som samordnare haft två stora informationstillfällen med chefer som vi ville göra så mycket av som möjligt:

Det började med att vi fick träffa förskolecheferna i Växjö kommun och prata skolbibliotek med dem. Vi berättade såklart om skolbibliotekens verksamhet och skolbibliotekariens profession, men koncentrerade oss främst på att ge idéer och förslag på biblioteksverksamhet mot Växjös förskolor.

Vi lanserade också en nystart för arbetet med språkpåsar, fyllda med bilderböcker, på förskolona. Ansvaret för hur påsarna används kommer att ligga på respektive förskola, men möjligheter att byta språkpåsar med varandra och uppdatera sitt material kommer att ordnas av bibliotekens förskolegrupp, ett nätverk med representater från både folk- och skolbiblioteken. Lanseringen bestod av en fiskdamm, alla förskolechefer fick fiska upp minst två språkpåsar. Metspö, skynke och gott om napp!

Inget går upp mot fiskdamm!
Till vår andra stora information var skolbibliotekarier och skolledare inbjudna. Vi hade en genomgång av den enkätundersökning som gjordes tidigare under hösten, samt gav våra skolledare en sammanfattning av skolbibliotekariens profession och en kort visning av "En rörig tillvaro som berör". Detta mynnade ut i ett antal frågeställningar som skolbibliotekarier och skolledare fick möjlighet att diskutera över en kanelbulle eller två.

Presentationen av skolbibliotek och enkätundersöknignen finns här
Anteckningarna från diskussionerna finns i detta dokument

Nu går arbetet vidare, med förhoppningen att dessa tillfällen kommer mynna ut i många nya kreativa konkreta arbetssätt på våra skolor och förskolor.

Posted on fredag, december 06, 2013 by Eric Haraldsson

No comments



Anna på Furutåskolan hade fått möjlighet att gå Bok- och biblioteksmässans skolspår och delade med sig av hennes anteckningar till oss.

Hon berättade om:

Finns kunskapen i boken som behandlade faktaboksutgivningen i norderns länder och jämförelser mellan dessa. En spännande fotnot var att man i Norge får leveranser från kulturrådet till skolbiblioteken. Det låter inte helt fel!

Kunskap, fantasi och föreställning som handlade om mentalisering, att reflektera över sig själv och andra och att skapa ökad förståelse för vad barns ibland förvånande utlåtanden kan bottna i.

SO i grundskolan – kunskapsutveckling med luckor där undervisningen i SO-ämenen på högstadiet analyserades. Nämnvärt var att källkritiksdelen i ämnena ofta hamnar lite vid sidan om, som en egen kurs, snarare än att vara ett integrerat förhållningssätt  som appliceras i arbetet med andra kunskapsområden.

Skolbiblioteksfrågan - en rörig tillvaro som berör var en presentation av en sammanställning av Kungliga biblioteket i samarbete med Malmö stadsbibliotek kring vilka som har möjlighet att påverka och förändra skolbiblioteksverksamheten i Sverige.

När lärare inte läser var en punkt om att lärare inte alltid lever som de lär, där barnen rekommenderas lsäa olika sorters litteratur men där pedagogerna håller sig mer till det man är van vid och sällan utmanar sig i sin egen läsning. Vi behöver läsa obekväma och kanske rent av lite tråkiga texter för att minnas och kunna identifiera oss med känslan när våre elever upplever samma sak. Man förespråkade också ett läsvårdsbidrag istället för ett friskvårdsbidrag. Vad sägs om båda?

Posted on fredag, december 06, 2013 by Rebecca Borg

No comments

På vårt novembermöte tipsade Ann-Sofi om nya och gamla böcker som fungrar bra att koppla till NO-undervisningen.

Sadako och de tusen papperstranorna av Eleanor Coerr

Boken handlar om Sadako som 11 år gammal insjuknar i cancer som en följd av atombombningarna i hHiroshima. Boken passar bra från åk 3. Historien om Sadako tar upp flera ämnen: Historia, Japan, strålning, cancer, barns rättigheter, origami, andra världskriget. sorg och livsfrågor.

Trots att boken om Sadako skrevs för nästan 40 år sedan känns den fortfarande aktuell och språket är fortfarade tillgängligt.

Mitt klimatkatastrofala liv av Saci Lloyd


London, 2015: För att göra något åt koldioxidutsläppen och de drastiska klimatförändringarna tvingar regeringen alla att börja ransonera den energi de förbrukar. Så inte nog med att Laura Brown måste tänka efter ordentligt innan hon tar en dusch, laddar sin mobil eller repar med sitt punkband – resten av medlemmarna i hennes familj verkar ha flippat ur totalt. Läs mer på Bonnier Carlsen.

En bok att använda när man arbetar med hållbar utveckling. Ämnen som berörs är klimat, växthuseffekten, översvämningar, sjukdomar.

Och så två böcker om rymden...

...en skönlitterär och en facklitterär, som går utmärkt att snvända tillsammans. Båda är skrivna om författaren Peter Ekberg behandlar rymdfärder med både historik och framtidsvisioner.

Uppdrag Silverstjärnan av Peter Ekberg
Stjärnskeppet Voya glider genom rymden på väg till den avlägsna planeten Roxera. Generation efter generation har levt ombord under åttatusen år. För Arena Trexo och hennes bästa vän Neval tar livet en oväntad vändning när de blir utvalda för ett livsfarligt uppdrag. Läs mer på Berghs förlag.

Det har också kommit en fortsättning på den här boken. Uppdrag stjärnväktarna heter den.

En biljett till stjärnorna av Peter Ekberg



För att komma ut i rymden och upptäcka andra planeter behövs kraftfulla rymdskepp. Hur bygger man dem? Och vilka bränslen kan driva rymdskepp? Hur snabbt når man en annan planet? Läs mer på  Berghs förlag.


Posted on fredag, december 06, 2013 by Rebecca Borg

No comments

01 december, 2013

Så här blev ett par av våra julkalendrar:

barnbokskalendern.blogspot.se
ungbokskalendern.blogspot.se


Posted on söndag, december 01, 2013 by Rebecca Borg

No comments

08 november, 2013


Christel tipsade på det senaste mötet om tre böcker kring temat samhällskunskap och historia.

Attack : en berättelse från medeltiden av Gunnar Åberg

Boken utspelar sig i Frankrike på riddartiden, år 1356. Femtonåriga fransyskan Marie hamnar mitt i striden mellan engelsmän och fransmän och blir tvungen att fly. Under sin flykt träffar hon John, en engelsk barnsoldat som också försöker fly undan kriget. Tillsammans möter Marie och John misstänksamma människor, pest och rövande riddare. Kommer de att överleva?

Boken skulle kunna användas i källkritiksundervisningen eftersom den ger en annan bild av riddaren än de populära flashiga riddarböckerna.

Attack! är en kort och lättläst bok från Opal förlag.

Mumien som inte kunde sova av Jesper Tillberg

Mumien som inte kunde sova handlar om Cleo, en tjej som är väldigt intresserad av Egyptens historia Cleos mamma är arkeolog och vem pappa är vet hon inte, men mamman träffade honom i Egypten.
Cleo är inte intresserad av att vara med skolans coola tjej, Nettan. Hon avvisar Nettan och för att hämnas låser Nettan in Cleo tillsammans med en mumifierad farao. Mumien vaknar... Men eftersom Cleos mobil börjar låta tror mumien att hon är en gud. Mumien visar sig vara en förgiftad poet och de åker tillsammans tillbaka till Egypten för att ta reda på varför han blivit mördad

Den här berättelsen handlar mycket om vem det egentligen är som skriver historien - den som har makten. I berättelsen är det insprängt mycket fakta om forntidens Egypten.

Boken är tjock men lättläst och är utgiven av LL-förlaget.

Exodus av Julie Bertagna

Mara Belle bor på den ensliga ön Wing. Året är 2099 och jorden håller på att översvämmas av vatten. Vattnet stiger hela tiden och snart kommer det inte finnas något land alls. Maras ö har helt tappat kontakten med omvärlden. Mara har en dator och får genom den kontakt med Räven. Genom Räven får hon veta att det finns en stad någonstans i världen som är byggd på höga pelare för att klara sig undan de stigande vattenmassorna. De som kan ger sig iväg från ön för att hitta staden, men när de till slut kommer fram visar det sig dock att de inte är så välkomna...

En bok som behandlar mycket - flyktingar, klasskillnader, rasism, miljöfrågor och etiska frågor som till exempel: Vad gör man när man kan rädda några men inte alla?

Boken är första delen i en trilogi.

Posted on fredag, november 08, 2013 by Rebecca Borg

No comments

05 november, 2013


En julkalender borde man ha på skolbiblioteket i år. Vi passade på att spåna julkalenderidéer när vi träffades på vår samarbetsdag. Såklart ska kalendern ha någon slags boklig anknytning. Frågor om böcker, tips på böcker, eller tips på författare. Det här är vad vi kom på. kanske du som läser har fler idéer. Kom gärna med förslag.

Kunskapsfrågor om böcker och författare

 • En ny fråga publiceras varje dag. 
 • Varje dag dras en ny vinnare (eller dras det en vinnare i slutet?)
 • Gör en frågetävling till lärare också när du ändå håller på så får du dem att besöka biblioteket varje dag i december.
 • Svaren läggs i en julstrumpa. En för barn och en för vuxna.

Läsminne

 • Vuxna på skolan berättar om ett läsminne. 
 • Ett läsminne publiceras varje dag.
 • Det kan vara på en på blogg eller på en julig anslagstavla i biblioteket.
 • Om det publiceras på en blogg - be klasslärare visa varje morgon.

Författarporträtt

 • Ett författarporträtt publiceras varje dag
 • Det kan vara digitalt eller på någon slags julig anslagstavla i biblioteket
 • Den här julkalendern passar bra ihop med tanken bakom QtR (Questioning the Author) och att det är bra att fundera på vem som står bakom även en skönlitterär text.
 • Om kalendern är digital - be klasslärare visa varje morgon.

Filmade boktips

 • Boktipsen kan spelas in av elever, lärare eller skolbibliotekarie (eller alla)
 • Kan läggas ut på blogg en varje dag eller delas via QR-kod i eller utanför biblioteket
 • Om de inte delas via QR-kod - be lärare visa varje morgon.

Paketkalender

 • En bok i varje paket med tillhörande boktips
 • Kalendern öppnas tillsammans med olika klasser, så att alla får vara med om minst en öppning.
 • Man kan ha julklappsrim på paketet så elever får gissa vilken bok det är.
 • Man kan ha frågor eller ledtrådar om boken på paketet

Skattjakt

 • Eleverna får leta bokstäver i biblioteket - en om dagen som ska bilda ett ord i slutet (ett bokanknutet ord)
 • Eller så kan det vara någon annan form av skatt - symboler, bilder, pussel...

Kalendern borde i vilket fall vara härligt julig och pyntig - så det är dags att börja genast ;) Kanske kommer det ännu ett inlägg när det närmar sig jul där vi visar vad vi faktiskt gjorde.


Posted on tisdag, november 05, 2013 by Rebecca Borg

No comments

03 november, 2013


På samarbetsdagen för skolbibliotekarier i Växjö den 30 oktober satte vi ihop ett par litteraturlistor kring teman som är aktuella just nu på skolorna.

Sagor vid lägerelden och annat om eld
Uppfinningar


Posted on söndag, november 03, 2013 by Rebecca Borg

No comments

02 november, 2013


På skolbibliotekariernas samarbetsdag den 30 oktober fick vi möjlighet att sitta tillsammans och prata skolbiblioteksverksamhet en hel dag. Kreativiteten flödade och vi arbetade fram material till flera tänkta arbetsområden. Ett av de områden vi samarbetade kring var tema familjer, ett tema som ofta återkommer både på låg- och mellanstadium.

I samband med detta samtalade vi också kring hur vi kan använda de olika läsfixar-rollerna som finns i Barbro Westlunds bok Att undervisa i läsförståelse samt i Martin Widmarks projekt En läsande klass.

Resultatet blev en pedagogisk planering inom samhällskunskap och svenska/svenska som andraspråk där vi kopplar till böckernas familjer:

Pippi Långstrump undersöker familjer

Planeringen är gjord utifrån lågstadiets mål, men går lätt att anpassa efter mellanstadiets. I Litteraturförteckningen har vi även med böcker för mellanstadiet.


Posted on lördag, november 02, 2013 by Rebecca Borg

No comments

25 oktober, 2013

På vårt oktobermöte var det Sofis tur att tipsa oss om arbetssätt från Östra Lugnets skola. Det minst sagt sprudlade, och vi fick rappt tre idéer för läsfrämjande arbete.

1. Läsroller


Sofi berättade om hur läsningen i klassrummet kopplats till läsrollerna ur Barbro Westlunds Att undervisa i läsförståelse. Fyra roller finns och eleverna kan antingen samarbeta kring någon av rollerna och hjälpas åt, eller dela upp dem mellan sig. För yngre elever är det till en början ofta lättare att vänja sig vid formen om alla samarbetar kring en av rollerna, medan äldre elever kan utmanas mer. De fyra rollerna är:

Detektiven
Undersöker texten och antecknar okända ord.

Nicke Nyfiken
Ifrågasätter texten, bokens karaktärer och eventuella bilder. Varför är det så här? Varför gör någon så?

Cowboy Jim
Sammanfattar texten med sin lasso och knyter ihop vad som hänt och vad texten handlar om.

Sierskan
Funderar över vad som kommer att hända i fortsättningen eller hur det går efter att boken tagit slut.

För att ytterligare jobba in läsrollerna hos eleverna får de dessutom bokmärken de fyra figurerna på.

2. Bokboxen

En enkel tävling för att uppmuntra till läsning på egen hand utanför skolan. För att få delta behöver eleven välja två böcker, vilka de vill, att läsa utanför skoltid. När böckerna har lästs får eleven fylla i ett läskort som sedan läggs i bokboxen. I slutet av varje månad dras en vinnare från boxen - Priset är såklart en bok!


3. Världsrekord

Sofi berättade också om hur det gick till när Östra Lugnets skola slog världsrekord i läsning. Tillsammans med massor av skolor runt om i Sverige genomförde man världens största läslektion, komplett med oberoende inspektörer och tuffa krav för att kunna komma med i Guinness rekordbok. Rekordsidan är i skrivande stund inte uppdaterad ännu, men eleverna som deltog fick möjligheten att läsa en exklusiv förhandsversion av Martin Widmarks nya bok om Nelly Rapp - Vampyrernas bal!

En chans att försöka slå rekordet på nytt verkar vara på gång, kanske är vi fler skolor som nappar den här gången?


Posted on fredag, oktober 25, 2013 by Rebecca Borg

No comments

22 oktober, 2013

Vi har med utgångspunkt i Elza Dunkels föredrag om ungas säkerhet på nätet diskuterat nätsäkerhet och vad vi som skolbibliotekarier kan bidra med i arbetet med detta.


Om du vill läsa mer om nätsäkerhet kan du göra det här:


Posted on tisdag, oktober 22, 2013 by Rebecca Borg

No comments

20 oktober, 2013

På oktobermötet tipsade Anna om fyra böcker som kan vara bra att ha koll på när man vill arbeta med värdegrund och mobbing.


Bettys spegel  av Carina Wilke

Carina Wilke  skriver gärna om ämnen som berör skolan, bland annat mobbing. Anna berättar att lärare på Furutå läser den i åk 4 men den passar för hela mellanstadiet.
Boken handlar om en helt vanlig flicka, Betty, som blir mobbad på sin nya skola. Inte för att hon är annorlunda alls utan bara ändå... I Bettys gamla skola blir en annan tjej samtidigt mobbad. Boken
lärarhandledning finns.

Bettys spegel är första delen i en serie där bok två och tre handlar om mobbaren och om de som hänger på.

Svarta kängor med gul söm av Mårten Melin

Markus önskar sig ett par nya kängor - svarta med gul söm. men kängorna är dyra och mamma har egentligen inte råd. Men till slut får han de efterlängtade kängorna. Det är nu problemen uppstår. Alla tycker inte som Markus att kängorna är supersnygga. Andra kopplar ihop dem med rasism. Markus blir utsatt för gliringar för sina skor.

Anna har ett kanonfint arbetsmaterial om boken. Det lägger vi förhoppningsvis snart ut här på sidan :)

Festen av Catrin Ankh

Sara är på fest. Sara är kär i Kevin, men han är full och kladdar på Sara. Därför lämnar Sara festen och Kevin. Dagen efter kan hon läsa om sig själv på Facebook. Det är Kevin som har skrivit. Men det som står där är inte sant.

Anna brukar läsa halva boken och sedan diskutera med klassen hur de tycker att Sara ska göra nu. Sedankan man fortsätta diskussionen och fundera kring om lösningen i boken var den bästa. Finns det andra möjliga lösningar? Samtalet kring boken kan också kopplas till Statens medieråds dialogkort.

Nypon förlag har gjort ett arbetsmaterial till boken. Det hittar du på förlagets hemsida.

Bomben i matlådan av Morten Dürr

Temat är stora killar mobbar liten kille. Barnen leker med smällare och gör egna bomber som de hotar mindre barn med. Den tuffa killens kompisar vågar inte säga emot trots att de egentligen skulle vilja. En bok som passar för både låg- och mellanstadium. Så kort att den hinns med att läsas ut på en lektion.

Även till denna bok finns ett arbetsmaterial.

Posted on söndag, oktober 20, 2013 by Rebecca Borg

No comments

24 september, 2013


På vårt senaste möte berättade Gustav som jobbar på Ingelstad, Nöbbele och Uråsa om material han inspirerats av och använt i sina grupper. Detta ledde till nya twistar och varianter på material och idéer vi alla trodde att vi hade koll på.


I förskolan använde han en idé han snappat upp från en av våra före detta skolbibliotekarier Paula, nämligen boken Vad har du bakom ryggen av Lena Sjöberg som är en bra bok att använda första gången man träffar en grupp. Barnen får själva fundera över vad de har bakom ryggen och man kan beskriva och gissa om varandras saker.


Ett annat tema som fungerat bra är att resa jorden runt med hjälp av skönlitteratur i form av främst bilderböcker som kan visa hur det ser ut på olika platser på jorden. Skönlitteraturen var dock bara utgångspunkten. En bok där Eiffeltornet finns med blir til lexempel utgångspunkt för informationssökning kring höga torn runt om i världen. Google Earth var ett användbart verktyg i arbetet.


Gustav berättade också om hur han lyckats komma lite längre med en av de lite mer utmanande grupperna. Eftersom många av pojkarna i klassen skulle behöva träna läsförståelse mycket mer än de gör knöt han läsningen till deras största intresse - Hockey. Detta gjordes genom informationssökninguppgifter kopplade till faktaböcker som den moderna klassikern Hockeystjärnor 2013.




Posted on tisdag, september 24, 2013 by Eric Haraldsson

No comments

Lena på Norregårdskolan berättade på vårt skolbibliotekariemöte om sin PIM 3:a där hon gjorde en Photostory kring verkligheten bakom James Fenimore Coopers Den siste mohikanen.


Inspirationen fick hon från sin egen resa i de trakter där den snart 200 år gamla romanen utspelar sig. Filmen har använts som inslag i arbetet med klassiker i SvA-grupper, där boken plötsligt blev en av de mest populära att själv läsa och arbeta vidare med. Filmen berättar om Fort Henry, visar monument och kopplar till vad som finns kvar idag. Vi får också höra om bakgrunden till historien, hur världen såg ut och vad var viktigt för människorna på den tiden.


Förhoppningen är att den även skall komma till nytta inom SO-ämnena och arbetet med skönlitteratur och historiska källor inom till exempel historia. En idé hon fått var också att låta eleverna arbeta med egna historiska filmer kring böckerna de läst. Läslust och informationssökning i ett svep!

Posted on tisdag, september 24, 2013 by Eric Haraldsson

No comments

23 september, 2013

Här kommer tips på lite dokument som kan vara bra att ha i åtanke när du skriver skolbiblioteksplan.

Lagar och styrdokument

Så här står det i bibliotekslagen:
5 § I 2 kap. 36 § skollagen (2010:800) finns bestämmelser om skolbibliotek. Lag (2010:860).
7 § Kommunerna ansvarar för folk- och skolbiblioteksverksamheten.
8 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov.
9 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. 

I andra kapitlet 1§ hittar du skrivelsen om skolbibliotek:
36 § Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek.
Men vad innebär egentligen det? Så här säger skolinspektionen.

I läroplanen hittar du flera skrivelser som kan vara bra att stoppa in i din plan. Till exempel det här:
”Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde 
och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny 
kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleven utvecklar sin förmåga att 
kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.” (Lgr 
11, s 9)

Internationella riktlinjer

EUs Nyckelkompetenser för livslångt lärande
Dessa nyckelkompetenser samtalade vi kring på senaste skolbibliotekariemötet. Anteckningar från den diskussionen hittar du här.

Sammanställningar av kursplanerna

Ordmolnet ovan är en sammanfattning av kursplanernas syftesformuleringar. Ord som värdera, söka, analysera, information, granska, reflektera, texter, kommunicera är sådant vi arbetar med i skolbiblioteken. (klicka på bilden så blir den större)

Linas tankekarta
Vår kollega Lina har sammanställt skolbibliotekets styrdokument (inte bara kursplanerna) i en jättefin tankekarta.

Argument för skolbibliotek

Posted on måndag, september 23, 2013 by Rebecca Borg

No comments

21 september, 2013

På septembermötet tipsade två av våra omvärldsbevakare, Karin och Sandra, om sju stycken fantastiska nya bilderböcker. Tack så mycket!


Vi blåste bort i bland - Viveka Sjögren

Vi blåste bort ibland är en bok om årstider, månader och väder
Boken har kreativ text som sitter på träden som löv, faller ner som regn eller blåser bort med vinden.
Det finns mycket att titta på, prata om och diskutera på bilderna och i texten. Texten är avskalad.
Karin har jobbat med boken i förskola och f-klass.

Memmo och Mysen sker efter färger - Emma Virke


Memmo och Mysen söker efter färger är en bok om färger, årstider och väder
Boken är från Alvina förlag och det finns handledning till boken på förlagets hemsida. Det är en poetisk och lugn bok som utspelar sig under en dag.
Sandra har jobbat med boken upp till årskurs tre.
Förskoleklasser i Blackeberg har jobbat med boken. I häftet Blackebergsmodellen kan ni läsa om det. Och vill ni ha fler länkar till sidor om färg och form finns det på Öjaby skolbiblioteks wiki.

Hugo - Elak, blodtörstig och jättefarlig? - Mia Nilsson

Krokodilen Hugo kommer från en cirkus och har hamnat i de nordiska skogarna av misstag.
Djuren i skogen tycker är han är främmande och  konstig. Kanske han är ett monster som äter skogsdjur till middag? Men allt Hugo vill är att få en kompis.
Årskurs 2 var mogna för kopplingen till verkligheten.
Boken är lite lik Lilla snälla varg av Nadia Shireen.

Du hör inte hit Beiron - Anna Härmälä

Du hör inte hit, Beiron är också en bok om att känna sig annorlunda.
Den handlar om Beiron som är en byracka. Beiron vill vara med på en hundutställning, men på hundutställningar är det ju bara renrasiga hundar. Tänka att det finns så många raser, men ändå passar Beiron inte in någonstans. Han försöker klä ut sig för att passa in, till exempel till en pudel och en bulldog...
Boken är läst i åk 1-3.
Ytterligare en Beiron-bok är på gång.

Ibrahims gosedjur - Marianne Bugge


Ibrahims gosedjur är en bok om att börja skolan, men funkar även för äldre barn som har eller ska testa någonting nytt och är lite nervösa för det.
Ibrahims föräldrar tycker det ska bli roligt att Ibrahim ska börja skolan men det gör inte Ibrahim.
Han tar med sin Dino som pratar för Ibrahim.
Så småningom får både Dino och Ibrahim en ny vän...

Den sitter fast - Oliver Jeffers

Väldigt skruvad, funkar för större barn
Floyds drake fastnar i ett träd och floyd försöker få ner den genom att kasta saker på den. Det blir bara fler och fler saker i trädet. Floyd hämtar en stege för nu ska han lösa det här en gång för alla...
Tokrolig bok om problemlösning som också går att läsa bara för att den är rolig :)

Så funkar det - Johan Thörnqvist


Myriam och hennes morfar är ute och går och morfar förklarar för Myriam hur tekniska uppfinningar fungerar. Dock inte så sanningsenligt.
Ett tips är att läsa boken, sen undersöka hur sakerna fungerar på riktigt. Fantastisk tekniklektion med informationssökning!

Posted on lördag, september 21, 2013 by Rebecca Borg

No comments

20 september, 2013

Posted on fredag, september 20, 2013 by Rebecca Borg

No comments

16 september, 2013


I årskurs tre på Ringsbergskolan har Eric Haraldsson arbetat med poesi genom att ha en fiskdamm.

Förberedelser var att leta upp ett antal dikter av varierande karaktär, några som rimmade, några som inte gjorde det, någon som gick att sjunga och så vidare.

Sedan klipptes ett antal fiskar ut i kartong och dikten limmades fast på fisken.

Eleverna delades in i par och fick tillsammans gå fram till ett skynke och fiska upp en fisk till gruppen med ett metspö. Sedan läste de dikten högt för varandra och gjorde små uppdrag som att leta efter rim i dikten eller fundera över vad dikten gav dem för känslor.

Sedan samlades vi tillsammans igen och läste upp dikterna för varandra. Om dikten dessutom var en känd sång så lyssnade vi på sången genom högtalarna till interaktiva tavlan.

Under samtalet kring dikterna märktes det att de alldra flesta hade läst och förstått vad dikten ville säga. Vissa dikter var svårare än andra, men då kunde eleverna hjälpas åt att fundera och analysera.

Dikten på bilden var en av de svåraste att förstå, trots att den bara var tre rader lång. Det blev ett bevis på att dikter kan säga väldigt mycket med väldigt få ord.

Posted on måndag, september 16, 2013 by Eric Haraldsson

No comments

15 september, 2013

Satt och spanade efter amerikanskt skolbiblioteksfolk på Twitter och snubblade över det här:
In the fishbowl Flipboardsamling. Artiklar, blogginlägg och ideer kring skolbibliotek. Värt en titt :)


Posted on söndag, september 15, 2013 by Rebecca Borg

No comments

13 september, 2013


I nätverksgruppen för skolbibliotekarier i Kronobergs län hade vi vårt första möte för någon vecka sedan. Mathias Ahrn, projektledare på Digital Agenda tipsade om ett antal intressanta skrifter:

IT i människans tjänst - en digital agenda för Sverige
Den digitala vägen till morgondagens välfärd (längst ner på sidan hittar du länk till rapporten)
Strategi för eSamhället (längst ner på sidan)

...och ett nytt läromedel kring medier och källkritik:

Expert på medier 


Posted on fredag, september 13, 2013 by Rebecca Borg

No comments