Här kommer tips på lite dokument som kan vara bra att ha i åtanke när du skriver skolbiblioteksplan.

Lagar och styrdokument

Så här står det i bibliotekslagen:
5 § I 2 kap. 36 § skollagen (2010:800) finns bestämmelser om skolbibliotek. Lag (2010:860).
7 § Kommunerna ansvarar för folk- och skolbiblioteksverksamheten.
8 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov.
9 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. 

I andra kapitlet 1§ hittar du skrivelsen om skolbibliotek:
36 § Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek.
Men vad innebär egentligen det? Så här säger skolinspektionen.

I läroplanen hittar du flera skrivelser som kan vara bra att stoppa in i din plan. Till exempel det här:
”Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde 
och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny 
kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleven utvecklar sin förmåga att 
kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.” (Lgr 
11, s 9)

Internationella riktlinjer

EUs Nyckelkompetenser för livslångt lärande
Dessa nyckelkompetenser samtalade vi kring på senaste skolbibliotekariemötet. Anteckningar från den diskussionen hittar du här.

Sammanställningar av kursplanerna

Ordmolnet ovan är en sammanfattning av kursplanernas syftesformuleringar. Ord som värdera, söka, analysera, information, granska, reflektera, texter, kommunicera är sådant vi arbetar med i skolbiblioteken. (klicka på bilden så blir den större)

Linas tankekarta
Vår kollega Lina har sammanställt skolbibliotekets styrdokument (inte bara kursplanerna) i en jättefin tankekarta.

Argument för skolbibliotek